Ochrana osobních údajů

 

Vážení klienti,

při zpracování objednávek, dotazů a připomínek našich zákazníků, a v rámci plnění smluvních a zákonných závazků může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů a osobních údajů Vašich zaměstnanců a zástupců ze strany společnosti Automotoland CZ s.r.o., se sídlem Ostravská 1941/38a, 748 01 Hlučín, IČO: 26835746, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27981 („Automotoland“). Dovolujeme si Vám tímto poskytnout základní informace o zpracování takových osobních údajů. Více informací o činnosti společnosti Autotmotoland můžete také nalézt na internetové adrese: https://www.automotolandcz.cz/.

Společnost Automotoland zpracovává osobní údaje fyzických osob („Zákazník“) plně v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018 („GDPR“), a přijala veškerá nezbytná technická a organizační opatření za účelem jejich ochrany v souladu s požadavky GDPR.

Společnost Automotoland zpracovává osobní údaje Zákazníků a také osobní údaje získané společností Automotoland na základě a/nebo v souvislosti se smlouvou, např. nájemní či leasingovou smlouvou, dohodou o vydání zákaznické karty uzavřenou se Zákazníkem nebo třetí osobou („Smlouva“) a/nebo na základě výslovného souhlasu Zákazníka. Účelem takového zpracování osobních údajů Zákazníka je umožnění plnění Smlouvy, dodržení povinností společnosti Automotoland stanovených obecně závaznými právními předpisy, určení, výkon a/nebo obhajoba právních nároků společnosti Automotoland, nebo jiného oprávněného zájmu společnosti Automotoland, to vše vždy v souladu s povinnostmi a právy plynoucími společnosti Automotoland z nařízení GDPR.

Zákazníci mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat společnost Automotoland, a to na e-mailové adrese info@autobooking.cz nebo písemně prostřednictvím pošty zaslané na adresu: Automotoland CZ s.r.o., Ostravská 1941/38a 748 01 Hlučín, Česká republika, v obou případech zásilkou označenou jako „Ochrana dat“.

Osobní údaje Zákazníka budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování, případně po dobu, na kterou byl poskytnut souhlas Zákazníka. Po uplynutí doby zpracování (nebo pokud pomine účel zpracování, případně uplyne doba na kterou byl souhlas udělen), budou osobní údaje Zákazníka zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) popřípadě budou tyto osobní údaje anonymizovány.

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají Zákazníci řadu práv, včetně zejména práva požadovat od společnosti Automotoland přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitky proti jejich zpracování nebo způsobu jejich zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů, to vše vždy za podmínek uvedených v nařízení GDPR.

Pokud se Zákazník společnosti Automotoland domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy nebo jsou nesprávné, má právo obrátit se na společnost Automotoland s žádostí o nápravu. Jestliže bude žádost Zákazníka shledána oprávněnou, společnost Automotoland neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčeno právo Zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Poskytnutí osobních údajů ze strany Zákazníka je smluvním požadavkem a Zákazník nemá zákonem či nařízením GDPR uloženou povinnost osobní údaje společnosti Automotoland poskytnout. Pro společnost Automotoland je však poskytnutí osobních údajů v nezbytném rozsahu nutné k uzavření a plnění Smlouvy či pro vyřízení jiných požadavků Zákazníka (např. jméno, příjmení, datum narození a další osobní údaje Zákazníka jsou nezbytnou součástí smluv, bez kterých tyto Smlouvy nejsou platně uzavřené).

Společnost Automotoland předkládá Zákazníkům souhlasy se zpracováním jejich osobních údajů zejména dvěma způsoby: (a) fyzicky na pobočkách společnosti Automotoland, a (b) elektronicky zaškrtnutím souhlasu na internetových stránkách provozovaných společností Automotoland. Součástí těchto souhlasů jsou další informace o zpracování osobních údajů Zákazníků, zejména konkrétní výčet osobních údajů Zákazníků a účely jejich zpracování.

Vzorový souhlas se zpracováním osobních údajů, který obsahuje další informace o zpracování osobních údajů, zejména výčet osobních údajů Zákazníků a účely jejich zpracování naleznete v tomto samostatném dokumentu: „Souhlas se zpracováním osobních údajů“. Pro zajištění plnění Smlouvy je společnost Automotoland oprávněna předávat osobní údaje Zákazníků dalším osobám, které poskytují Zákazníkovi část služeb v souladu se Smlouvou. Takové osoby jsou povinny dodržovat stejný standard ochrany osobních údajů Zákazníků, jaký dodržuje společnost Automotoland, přičemž takový standard je vždy v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů a nařízení GDPR.